Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.tornistry.com.pl
(dla umów zawieranych od dnia 25 grudnia 2014 roku)§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy tornistry.com.pl, działający pod adresem http://www.tornistry.com.pl, prowadzony jest przez firmę: Tornistry.com.pl Paweł Duszyński z siedzibą w Poznaniu, ul. Palacza 75/2, 60-273 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 3118/234/2007, nr NIP: 779-199-90-89, nr REGON: 634541529 (dalej zwaną: „Sklepem tornistry.com.pl”).
 2. Użyte w regulaminie zwroty oznaczają odpowiednio:

1. Usługodawca/Sprzedający – właściciel sklepu internetowego tornistry.com.pl, o którym mowa w ust. 1 powyżej;
2. Usługobiorca/Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
Przedsiębiorca – Usługobiorca/Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
4. Konsument – Usługobiorca, Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sklep – sklep internetowy tornistry.com.pl dostępny pod adresem internetowym http://www. tornistry.com.pl /.
6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
7. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Usługobiorcy po wprowadzeniu adresu email i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

 1. Wszelkie informacje o produktach znajdują się w kartach produktów, informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności przedstawiane są w dziale „Koszyk” po dodaniu produktów, a realizacja obowiązku informowania konsumenta w umowie zawieranej na odległość odbywa się w dziale „Zamówienie”, do którego można przejść z działu „Koszyk”. Konsumentowi przekazywane są potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

§2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 2. Usługodawca umożliwia skorzystanie z usługi „Newsletter”. Zapisanie się do subskrypcji wymaga podania adresu e-mail oraz udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 4. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.

§3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. W celu korzystania ze strony internetowej Sklepu tornistry.com.pl Usługobiorca powinien posiadać:
  a) Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, Safari (Apple),
  b) Włączoną obsługę Java Script,
  c) Aktywny adres e-mail.
 2. Informujemy, iż strona internetowa Sklepu tornistry.com.pl wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zaleca się wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Usługobiorcę warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Usługobiorcę telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się tutaj.

§4 Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Usługobiorcy tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
 2. Usługobiorca, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.
 3. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  a) Imię i nazwisko,
  b) Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
  c) Numer telefonu.
 4. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).
 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  a) Firmę,
  b) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  c) Adres płatnika (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
  d) Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  e) Numer telefonu.
  f) Adres dostawy (jeżeli inny niż firmy)
 6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłany informacja o założeniu konta.
 7. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Usługobiorcy dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 9. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  b) działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
  e) Usługobiorca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub w inny sposób dostarcza treści bezprawne,
  f) Usługobiorca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  g) podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 10. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługobiorcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail sklep@tornistry.com.pl. .
 12. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 13. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 8 i 10 wynosi 14 dni.

§ 5. Warunki sprzedaży

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok za pośrednictwem sieci Internet w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www. tornistry.com.pl.
 2. Zamówienia można składać po dokonaniu rejestracji. Usługobiorca, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.
 3. Informacje o aktualnym statusie zamówienia są dostępne na stronie Konta Klienta po zalogowaniu w Sklepie. Zamawiający są informowani o statusie zamówienia na swoim Koncie Klienta w Sklepie.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się w następujący sposób:
  1. na karcie z produktem wystarczy kliknąć ikonę znajdującą o nazwie "DO KOSZYKA". Odznaczone w ten sposób produkty są dodawane do koszyka zakupowego, który jest widoczny na górze strony sklepu po prawej stronie o nazwie "KOSZYK". "KOSZYK" można przeglądać w dowolnej chwili oraz z nie go wychodzić, wracając do zakupów przez przycisk "chcę kontynuować zakupy". Koszyk pozwala zwiększyć lub zmniejszyć ilość danego produktu przez przycisk "PRZELICZ". Pozwala również całkowicie usunąć produkt.
  2. Jeżeli "ZAMÓWIENIE" zawiera wszystkie produkty, które Klient chce zakupić w wybranych ilościach należy wybrać jedną z proponowanych form płatności.
  3. W kolejnym kroku o nazwie "DANE WYSYŁKI" należy wybrać czy zakupu dokonuje Konsument czy Przedsiębiorca i podać/zmienić dane Płatnika oraz dane dostawy jeśli dostawa powinna nastąpić na inny adres niż podane jako Płatnika.
  4. Jeżeli wszystkie dane zostały poprawnie uzupełnione należy wybrać przycisk "ZAMAWIAM I PŁACE"
  5. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać przez kontakt z biurem obsługi Klienta pisząc na adres sklep@tornistry.com.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Możliwość anulowania zamówienia przed przekazaniem go do wysyłki pozostaje bez wpływu na prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w § 8.
  6. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Ofertę zakupu składa Klient.
  7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT.
  8. Informacje o cenie produktu podane są na karcie produktu. Są to ceny obowiązujące w danej chwili i mogą one ulegać zmianom. Zmiany nie dotyczą już złożonych zamówień a Klient i Sprzedający są związani ceną obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
  9. Zamówiony towar powinien zostać dostarczony pod adres punktu odbioru wskazany przez Klienta - obowiązuje termin realizacji podany dla produktu o najdłuższym czasie realizacji w złożonym zamówieniu plus czas dostawy - w zależności od wybranej formy dostawy. Klient zawsze informowany jest o terminie spełnienia świadczenia.
  10. Na czas oczekiwania na przesyłkę od momentu zamówienia składa się termin wysyłki (dni robocze) i czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską GLS. Czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską wynosi zazwyczaj od 1 do 3 dni roboczych od chwili nadania paczki. Czas dostarczenia przesyłki przez GLS wynosi zwykle 24 godziny od momentu nadania przesyłki (tylko dni robocze), tym samym przesyłka kurierska wysłana w piątek zostanie dostarczona w poniedziałek. Bardzo duże znaczenie mają dobrze wypełnione dane adresowe.
  11. Towar opuszcza magazyn sklepu w terminie podanym jako "Termin wysyłki" od momentu potwierdzenia zamówienia lub wpłynięcia przelewu na konto i jest dostarczany w sposób wybrany przez Klienta.
  12. Koszty dostawy obciążają Klienta. O wysokości kosztów dostawy Klient jest informowany najpóźniej w chwili wyrażenia przez Państwa woli związania się umową na odległość.
  13. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
  14. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (paragon lub faktura).

§ 6. Płatności

 1. Klient ma do wyboru opisane poniżej sposoby płatności:
  1. za pobraniem - w przypadku, gdy towar jest wysyłany przez kuriera lub pocztą za towar płacą Państwo w chwili odbioru przesyłki.
  2. płatność kartą płatniczą/kartą kredytową/PayPal/PayU/przelewy bankowe. Za transakcje realizowane formą płatności PayPAL oraz DotPay doliczana jest opłata w wysokości1,7% wartości transakcjii.
 2. Płatność kartą kredytową/PayPal/przelewy bankowe jest obsługiwana przez system Przelewy24.pl lub PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
 3. Po prawidłowym opłaceniu zamówienia status zamówienia automatycznie zostaje zmieniony na „opłacone”.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014.827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może co do zasady w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 5. Dane do zwrotu towaru:
  Tornistry.com.pl

Centrum Hurtowe
ul. Kopanina 54/56 bud B9, 2p.
60-105 Poznań

§ 8. Reklamacje

 1. Sklep tornistry.com.pl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli kupującym nie jest konsument.
 2. Reklamacje mogą Państwo składać w wybrany przez Państwa sposób: pod adresem e–mail: sklep@tornistry.com.pl, telefonicznie pod nr telefonu: (61) 6616130 lub też listownie, wysyłając korespondencję na adres: Tornistry.com.pl ul. Kopanina 54/56 Bud b9 2p. 60-105 Poznań. Złożenie reklamacji w podany wyżej sposób pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji, aczkolwiek złożenie reklamacji we wskazany sposób nie stanowi wymogu złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
 3. Procedura reklamacyjna rozpoczyna się w chwili otrzymania przez nas Państwa zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamację rozpatrujemy w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
 4. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania z wysłanym do Państwa towarem wskazane jest, by w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu Tornistry.com.pl  wraz z reklamacją pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji. Przy czym brak spisanego protokołu szkody nie jest wymagany do złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
 5. Wskazane jest, by zgłoszenie reklamacyjne towaru zawierało:
  a. Państwa imię i nazwisko,
  b. numer zamówienia,
  c. opis niezgodności towaru z umową,
  d. datę zakupu,
  aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
 6. Wskazane jest, by zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości związanych z dostarczeniem treści cyfrowych zawierało:
  a. Państwa imię i nazwisko,
  b. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności,
  c. daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie,
  d. wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego usługobiorcy,
  aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
 7. W zakresie składania reklamacji mogą Państwo skorzystać z naszego formularza reklamacyjnego, aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
 8. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9. Dane osobowe

 1. Usługodawca/Sprzedający zbiera tylko te dane, które są niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowy sprzedaży oraz do podjęcia działań przed zawarciem wyżej wymienionych umów na żądanie Usługobiorcy/Klienta.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego „Newsletter”.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Możliwe jest to po zalogowaniu się na stronie naszego Sklepu w zakładce "Twoje dane".
 6. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Administratorem danych osobowych jest Tornistry.com.pl  a zbiór danych osobowych został zgodnie z prawem zgłoszony do GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). W przypadku cofnięcia przez klienta zgody na przetwarzania danych osobowych prosimy o przesłanie informacji na podany adres e-mail: sklep@tornistry.com.pl, lub telefonicznie pod numerem: (61) 6616130.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Utylizacja odpadów. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) zobowiązuje również nasz sklep do przyjęcia od Ciebie zużytego sprzętu ( przy czym musi to być towar tego samego rodzaju co zakupiony w naszym sklepie). Sprzęt możesz odesłać na własny koszt na adres ul. Kopanina 54/56 60-105 Poznań, po uprzednim poinformowaniu nas o tym mailowo pisząc na adres sklep@tornistry.com.pl. Możesz również zwrócić się z pytaniem do Urzędu Gminy lub Miasta, o podanie miejsca, w którym można bezpłatnie zezłomować stary sprzęt. Listę miejsc, w których można oddać zużyty sprzęt prowadzi również Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1495. opłata recyclingowa (Koszty Gospodarowania Odpadami) jest wliczona w cenę produktu i nie stanowi dodatkowej opłaty.
 3. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 4. Do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku stosuje się nowe zasady sprzedaży określone Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014.827).
 5. Do umów zawartych do dnia 25 grudnia 2014 roku stosuje się zapisy Regulaminu w brzmieniu wskazanym poniżej.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO dla umów zawartych do 25 grudnia 2014 roku

Tornistry.com.pl

 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.tornistry.com.pl prowadzony jest przez firmę tornistry.com.pl Paweł Duszyński, ul. Palacza 75/2 60-273 Poznań NIP 779-199-90-89 REGON 634541529

2.    Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

3.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1.    Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.tornistry.com.pl

3.    Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 36 godzin

 

 

§3. PŁATNOŚCI

1.    Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2.    Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

3.    Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

5.    Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

 

 

§4. DOSTAWA

1.    Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

2.    Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

3.    Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4.    W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia (np. z powodu wyprzedania lub braku produktu na magazynie) poinformujemy o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

 

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.    Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr.1.

2.    Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

 

§7.REKLAMACJE I ZWROTY

 

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni liczonym od dnia dostarczenia Towaru składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej, i wysyłając je na adres Sklepu lub na e-mail: sklep@tornistry.com.pl
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne, braki lub uszkodzenia, powinien skontaktować się z obsługą Sklepu w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Klient ma prawo żądać naprawy lub wymiany produktu, a jeśli nie będzie to możliwe domagać się obniżenia ceny lub może odstąpić od umowy.
 3. Zwracany Towar powinien zostać odesłany na adres Sklepu z dołączonym dowodem potwierdzającym zakup na koszt Klienta.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3.    Regulamin obowiązuje od dnia 25 marca 2013


Opis sprzedawanych przedmiotów stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dn. 04.02.1994r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).

Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez naszej zgody. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie ,rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji. Zostały użyte jedynie w celach informacyjnych!